press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

HLSE Webinar
Meertalige Kinderen: Wat doe je ermee?

Thursday, October 8, 2020
19:00 - 21:!5
Online event (webinar organized in Eindhoven)

The purpose of this event was to draw attention to the important role that a child's mother tongue ("heritage language") plays in his/her educational development. Dutch primary school teachers had the chance to discover the many heritage language programs of the Eindhoven/Brainport region and to receive tips about how to tap into children's multilingualism as a useful resource in the classroom.

Dutch primary school teachers and heritage language program organizers/teachers/volunteers from the Eindhoven/Brainport region were encouraged to attend. There was no fee, but registration was required.

HLSE partnered with SALTO schools, Holland Expat Center South, and Brainport Development to make this event possible.

The evening was multilingual, with one speaker presenting in English (with slides in Dutch) and one in Dutch (with slides in English).

Het doel van dit evenement was de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die de moedertaal van een kind ("erfgoedtaal") speelt in zijn / haar educatieve ontwikkeling. Nederlandse leraren in het basisonderwijs krijgen de kans om de vele thuistaalprogramma's van de regio Eindhoven/Brainport te ontdekken en tips te krijgen over hoe ze de meertaligheid van kinderen kunnen gebruiken als een nuttig hulpmiddel in de klas.

Nederlandse leraren in het basisonderwijs en erfgoedtaalprogramma-organisatoren / leraren / vrijwilligers van de regio Eindhoven/Brainport waren van harte welkom. Er waren geen kosten, maar registratie was vereist.

HLSE werkt samen met SALTO-scholen, Holland Expat Center South en Brainport Development om dit evenement mogelijk te maken.

De avond was meertalig, met één spreker in het Engels (met dia's in het Nederlands) en één in het Nederlands (met dia's in het Engels).

PROGRAM / PROGRAMMA

SPEAKERS / SPREKERS

SLIDES / DIA'S

 
HLSE Symposium 2020 - poster voor 08-OCT
 

Video of webinar (introduction and two speakers)

 

Program / Programma

October 8, 2020

8 oktober 2020

Opening

Opening

19:00

Opening by Geert Simons from SALTO Schools

Opening door Geert Simons van SALTO Scholen

Speaker (in English)

Spreker (in het Engels)

19:15

Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation)

Speaker (in Dutch)

Spreker (in het Nederlands)

19:55

Networking activity

Netwerk opdracht

20:35

Activity for attendees in separate chatrooms

(We will try to take into account as much as possible the preferred language of the participants.)

Activiteit voor deelnemers in aparte chatrooms

(Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeurstaal van de deelnemers.)

Summary and Closing

Samenvatting en Sluiting

21:05

Closing by Geert Simons

Sluiting door Geert Simons

 

Speakers

Sprekers

Ellen-Rose Kambel photo.jpg

Ellen-Rose Kambel

  

Mirjam Gunther foto.jpg

Mirjam Günther

Mirjam Günther is associate lector Meertaligheid en Meertalig Onderwijs aan de NHL Stenden hogeschool. Zij werkte jarenlang als onderzoeker aan de Fryske Akademy in Leeuwarden aan verschillende projecten zoals een onderzoek naar het effect van drietalig onderwijs op het leren van Engels en een vergelijkend onderzoek naar het Friese en Baskische onderwijssysteem. In 2018 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp “de invloed van de mate van tweetaligheid op derdetaalverwerving”: een onderzoek naar derdetaalverwerving Engels door Fries-Nederlandse en Nederlands-Friese jongvolwassenen. Sinds een paar jaar werkt zij bij de NHL Stenden Hogeschool (Academie Primair Onderwijs, lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid). Zij is onderzoeker en projectleider van verschillende meertaligheidsprojecten in het PO en VO in de provincies Friesland en Drenthe en daarnaast docent meertaligheid. 

Het RAAK-PRO project “Meer kansen Met Meertaligheid” (3M), is een project gericht op het verbeteren van de positie van thuistalen van de leerlingen (Fries en andere minderheids- en migrantentalen) in het basisonderwijs. Binnen het 3M-project wordt een interventie ontwikkeld en geïmplementeerd voor:

-       Minder taalscheiding tussen de officiële voertalen;

-       Waardering en integratie van migrantentalen;

-       Meer gebruik van het Engels en Fries naast het Nederlands.

In de presentatie worden de didactische principes van het project belicht en laten we voorbeelden zien van activiteiten die binnen het project ontwikkeld zijn. 

 
1.png
13.png
15.png

Introduction slides

Speaker 1 slides

Speaker 2 slides