top of page

Toolbox

for reading in the

heritage language

Parents and teachers – even if they recognize the many benefits of reading in the heritage language –  might not encourage children to read in the heritage language. Perhaps they do not want to put pressure on their children or to burden them, or perhaps the children do not seem to have time for reading in the heritage language. Perhaps a child has never been taught to read in the heritage language. 

 

Even if children are able to read in the HL and they are motivated to read, books in their language might not be available. Children who have limited access to literature from the heritage country and/or who do not visit the country often might not understand everything they read in the heritage language because they do not share the common cultural knowledge that they need to understand things that are mentioned. Furthermore, if a child has a reading level in the heritage language that is below their age, it can be challenging to find appropriate books for them to read.

 

In addition to all of these issues, there is already a nationwide problem in the Netherlands with children in general not wanting to read (in Dutch, the school language)

 

So, how can parents and teachers motivate kids to read in the HL? In the “toolbox” below, we provide tips for how to motivate children, ideas for activities to stimulate reading in the HL, links  to digital libraries, and useful links for finding further information about these topics!

Ouders en leerkrachten - ook als ze de vele voordelen van lezen in de thuistaal erkennen - moedigen hun kinderen niet altijd aan om te lezen in de thuistaal. Ze willen hun kinderen misschien niet belasten of onder druk zetten. Wellicht lijkt het alsof kinderen geen tijd over hebben om in de thuistaal te lezen, of misschien heeft een kind helemaal nooit geleerd om in de thuistaal te lezen. 

 

Zelfs als kinderen in staat zijn om in de thuistaal te lezen en de juiste motivatie bezitten, zijn er misschien weinig of geen boeken in de thuistaal beschikbaar. Kinderen met beperkte toegang tot literatuur uit hun land van herkomst en/of kinderen die hun thuisland niet vaak bezoeken, zullen misschien niet alles wat ze in de thuistaal lezen snappen omdat ze de algemene culturele kennis missen die nodig is om bepaalde dingen te begrijpen. Bovendien, als een kind een lager leesniveau heeft in de thuistaal dan dat bij zijn/haar leeftijd hoort, kan het een flinke uitdaging worden om geschikte boeken te vinden.

 

Naast al deze moeilijkheden is er tegenwoordig ook een landelijk probleem in Nederland omdat kinderen steeds minder lezen (in het Nederlands, de schooltaal)

 

Dus, hoe kunnen ouders en leerkrachten kinderen motiveren om te lezen in de thuistaal? In de "toolbox" hieronder geven we tips voor het motiveren van kinderen, ideeën voor activiteiten om het lezen in de thuistaal te stimuleren, links naar digitale bibliotheken, en nuttige websites voor meer informatie over deze onderwerpen! 

Toolbox: Menu

Menu

Motivating your child
Je kind motiveren

Activities
Activiteiten

Digital libraries
Digitale bibliotheken

Useful links
Handige links

Toolbox: Motivation

Motivating your child

Je kind motiveren

Tips for parents
(Nederlands hieronder)

 • Start early with reading to your child, and do not stop reading to your child once they learn how to read.

 • Keep a positive attitude.

 • Set an example for your child by reading for pleasure yourself.

 • Choose a fixed moment of the day to read in the heritage language  to your child.

 • Take turns reading with your child.

 • When reading to your literate child out loud, stop a suspenseful moment and let them continue reading themselves.

 • Ask questions about what you read.

 • Find books with topics that interest your child.

 • Try a variety of reading materials: comics, brochures, fiction, non-fiction.

 • Try audio books.

 • Give the child freedom of choice.

 • Get children interested in a series with the same characters.

 • Be on the lookout for authentic opportunities: grocery lists, recipes, emails from grandparents.

 • Allow your child to travel with a book (in case they need to wait somewhere).

 • Go to the library regularly with your child.

 • Rewarding children for reading might work, but keep in mind that intrinsic motivation works better than extrinsic: sometimes children become more interested in the reward than the reading itself. See what works for your child.

 • Get a reluctant reader to read easy picture books to a younger sibling

 • See also https://onraisingbilingualchildren.com/2022/04/26/5-ways-to-encourage-your-bilingual-reader/ Information and tips on how to encourage multilingual children to read (English)

Tips voor ouders

 • Begin vroeg met voorlezen en stop niet met voorlezen wanneer kinderen zelf leren lezen.

 • Zorg voor een positieve instelling.

 • Geef het goede voorbeeld door zelf ook te lezen.

 • Kies een vast moment in de dag om voor te lezen in de thuistaal aan je kind.

 • Lees om de beurt met je kind.

 • Wanneer je voorleest aan kinderen die zelf al kunnen lezen, stop dan op een spannend moment en laat ze zelf verder lezen.

 • Stel vragen over de boeken die kinderen lezen.

 • Ga op zoek naar boeken met onderwerpen die je kind interessant vindt.

 • Probeer verschillend leesmateriaal uit zoals stripboeken, brochures, fictie, non-fictie.

 • Probeer audioboeken.

 • Geef kinderen genoeg keuzevrijheid.

 • Zorg dat kinderen geïnteresseerd raken in een serie met dezelfde personages.

 • Maak gebruik van authentieke mogelijkheden: boodschappenlijstjes, recepten, e-mails van grootouders.

 • Laat je kind een boek meenemen tijdens het reizen of vakanties (voor als ze ergens moeten wachten). 

 • Ga regelmatig met kinderen naar de bibliotheek.

 • Kinderen belonen voor lezen kan werken, maar houd in gedachten dat intrinsieke motivatie beter werkt dan extrinsieke: soms raken kinderen namelijk meer geïnteresseerd in de beloning dan het lezen zelf. Kijk wat het beste werkt voor jouw kind.

 • Laat een terughoudende lezer eenvoudige prentenboeken voorlezen aan een jonger broertje of zusje.

Infographic with tips

This infographic with tips shows that there are many levels of influence on a child when it comes to helping them develop the habit of reading in the heritage language. These two original versions are in English and Dutch.

Infographic translated into other languages

The infographic is also available for download in Bulgarian and Japanese. Contact us if you would like to translate the document into your language.

Toolbox: Activities
joy of reading w effects (4).png

Activities

Activiteiten

For teachers of the heritage language, but some activities could be interesting for parents


Voor leerkrachten van thuistaalscholen, maar sommige activiteiten kunnen ook interessant zijn voor ouders

WritingApp_edited_edited.jpg
pexels-anna-shvets-3771679_edited.jpg
ReflectingReading_edited.jpg

Free application for multilingual children to create stories in their home language and read stories written by other multilingual children.


Gratis app voor meertalige kinderen waarmee ze verhalen kunnen schrijven in de thuistaal, en verhalen geschreven door andere meertalige kinderen kunnen lezen.

Children pick a book in their HL and read a passage to the class. The other children try to guess the title of the chosen book.


Kinderen kiezen een boek uit in hun thuistaal en lezen een stukje tekst voor aan de klas. De andere kinderen proberen dan de titel van het gekozen boek te raden.

Children can reflect on their reading by filling out a questionnaire which helps them become aware of their reading habits.


Kinderen kunnen reflecteren op hun leesgedrag door een vragenlijst in te vullen. Hierdoor worden ze bewuster van hun leesgewoonten.

pexels-cottonbro-5801571.jpg
DressUp_edited.png
BookDate.jpg

Act it out

Speel het na

Theater reading where kids play certain characters of a book and read out loud. Or children can create a play based on one of their favorite books.


Theaterlezen waarbij kinderen bepaalde personages uit een boek naspelen en hardop voorlezen. Ook kunnen kinderen een toneelstuk maken gebaseerd op een van hun favoriete boeken.

Dress up

Verkleden

Ask the children to come to class dressed as a favorite character from a book. Can the others guess which book it is?


Vraag kinderen om verkleed als een van hun favoriete boekpersonages naar de les te komen. Kunnen de andere kinderen raden welk boek het is?

Blind date with books

Blind date met boeken

Children read the first 5 to 10 pages of a book before deciding whether or not they want to read further or move on and try a different book.


Kinderen lezen de eerste 5 tot 10 bladzijden van een boek voordat ze beslissen of ze verder willen lezen of een ander boek willen proberen.

BookTalk.jpg
BookArt_edited.jpg
TopPicks_edited.jpg

Book Talk

Boekenpraat

Asking children after a reading session if they want to share what they liked/disliked about the book they are reading.


Vraag kinderen na een leessessie of ze willen delen wat ze leuk/niet leuk vinden aan het boek dat ze aan het lezen zijn.

Art inspired by literature

Kunst geïnspireerd door literatuur

Ask the child to draw a scene or a character from a favorite book. Can the others guess which book it is?


Vraag een kind om een scène of personage van een favoriet boek te tekenen. Kunnen de andere kinderen raden welk boek het is?

Kid’s Picks

Selectie van Kinderen

Hang on the wall a book recommendation listing. Each child can list three books in the home language they think the other children will also like. Update it regularly.


Hang een lijst met aanbevolen boeken aan de muur. Elk kind kan drie boeken in de thuistaal opschrijven waarvan wordt gedacht dat de andere kinderen deze ook leuk zullen vinden. Werk de lijst regelmatig bij.

Toolbox: Digital Libraries
joy of reading w effects (15).png

Digital Libraries

Digitale bibliotheken

The Bloom Library contains reading materials for students on a variety of topics. The reading material includes audiobooks, comics, activity books, sign language books, books for the visually impaired, and motion books. Over 484 languages.

The Bloom Library bevat leesmateriaal voor studenten over diverse onderwerpen. Het leesmateriaal bevat onder andere ook audioboeken, stripboeken, activiteitenboeken, boeken voor slechtzienden, en bewegende boeken. Meer dan 484 talen.

Collection of traditional stories retold in modern language. See also this list of libraries with online books in many languages. French, Spanish, Italian, and German.


Verzameling van traditionele verhalen herverteld in moderne taal. Zie ook deze lijst van bibliotheken met online boeken in vele talen. Frans, Spaans, Italiaans en Duits.

An app containing a library of more than a hundred picture books which can be read and listened to in more than 10 different languages. Designed for children aged 2-8 years, and very easy to operate (contains no advertising or addictive game elements). In the app you will find a weekly growing library with 130+ different titles. After a free 7-day trial, you need a paid subscription of €4.99 a month (special offers for schools). Dutch, Dutch sign language, Frysian, English, French, German. Czech, Spanish, Farsi, Hungarian, Polish, Portuguese, Arabic, Italian, Chinese, Malaysian, Ukrainian, Papiamento, Russian.


Een app met daarin een bibliotheek van meer dan honderd prentenboeken, te lezen en beluisteren in meer dan 10 verschillende talen. Ontworpen voor kinderen van 2-8 jaar, en zeer eenvoudig te bedienen (bevat geen reclame of verslavende spelelementen). In de app vind je een wekelijks groeiende bibliotheek met meer dan 130 verschillende titels. Na een gratis proefperiode van 7 dagen, heb je een betaald abonnement nodig van €4,99 per maand (speciale aanbiedingen voor scholen). Nederlands, Nederlandse gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG), Fries, Engels, Frans, Duits, Tsjechisch, Spaans, Farsi, Hongaars, Pools, Portugees, Arabisch, Italiaans, Chinees, Maleisisch, Oekraïens, Papiamento, Russisch.

Collection of poems read aloud by the authors themselves and supplemented with biographical information about them. Frequently, there is also a translation into other languages which the website can accommodate. About operating the website: select first the language for navigating the site, then enter the name of the desired language of the poems into the field “search term”. 84 languages.

 

Verzameling van gedichten voorgelezen door de auteurs zelf en aangevuld met biografische informatie over hen. Vaak is er ook een vertaling in andere talen beschikbaar. Over het gebruik van de website: kies eerst de taal voor het navigeren op de site, type dan de naam van de gewenste taal van de gedichten in het veld "zoekterm". 84 talen.

Free website with children’s books in a range of topics for different proficiency levels. Marathi, Kannada, Hindi, English, Tamil, French, and Spanish.

 

Gratis website met kinderboeken over verschillende onderwerpen, aan te passen naar leesvaardigheidsniveau. Marathi, Kannada, Hindi, Engels, Tamil, Frans en Spaans.

Free website containing children’s books divided per age group, available in a variety of topics and for different proficiency levels. Farsi, French, Hindi, Spanish, and German.

 

Gratis website met kinderboeken opgesplitst per leeftijdsgroep, beschikbaar in een reeks onderwerpen en voor verschillende vaardigheidsniveaus. Farsi, Frans, Hindi, Spaans en Duits.

Paid library containing children’s books in a variety of topics for beginner, intermediate, and advanced reading levels. Free 14-day trial, then a subscription of €4.99 per month is needed. English, German, French, Italian, Mongolian, Portuguese, and Spanish.

 

Betaalde bibliotheek met kinderboeken over verschillende onderwerpen voor beginnende, gemiddelde en gevorderde leesniveaus. Gratis 14 dagen uitproberen, daarna is een abonnement van €4,99 per maand vereist. Engels, Duits, Frans, Italiaans, Mongools, Portugees en Spaans.

Website for ordering picture books, 19 different titles available in multiple languages. Ukrainian, Arabic, Polish, Romanian, Spanish, Turkish, and Russian. 


Website om prentenboeken te bestellen, 19 verschillende titels beschikbaar in meerdere talen. Oekraïens, Arabisch, Pools, Roemeens, Spaans, Turks en Russisch.

Seven picture books translated and recorded in different languages. 52 languages.


Zeven prentenboeken vertaald en ingesproken in verschillende talen. 52 talen.

Free website with 100 children’s rhymes and songs from around the globe. Each song includes the full lyrics in the original language and a translation, most songs include sheet music as well. More than 280 languages.

 

Gratis website met 100 kinderliedjes en rijmpjes van over de hele wereld. Elk liedje bevat de volledige tekst in de oorspronkelijke taal en een vertaling, voor de meeste liedjes is er ook bladmuziek aanwezig. Meer dan 280 talen.

Children books sorted by a large variety of topics. Written text is available in Spanish or English, but narration includes a large variety of languages. Narrated in 50 languages.

 

Kinderboeken met een grote variatie aan onderwerpen. Geschreven tekst is beschikbaar in het Spaans of Engels, maar de gesproken tekst omvat een grote keuze aan talen. Ingesproken in 50 talen.

Interactive bilingual children's books with current and everyday topics including several games and activities. Books can be ordered in any two language combinations. Price is €18.95 per book. Dutch, Polish, Turkish, Ukrainian, Russian, Somali, Hindi, English, Spanish, German, French, Italian, Chinese, Arabic, Japanese.


Interactieve tweetalige kinderboeken met actuele en alledaagse onderwerpen, inclusief diverse spelletjes en activiteiten. De boeken kunnen in alle talencombinaties besteld worden. Prijs is €18,95 per boek. Nederlands, Pools, Turks, Oekraïens, Russisch, Somalisch, Hindi, Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Chinees, Arabisch, Japans.

An international project that offers 24 multilingual e-books translated to 6 languages, and a total of 156 e-books with exercises for migrant children coming into Europe. Czech, Swedish, English, Italian, Greek, and Turkish.

Een internationaal project dat 24 meertalige e-books aanbiedt, vertaald in 6 talen, en in totaal 156 e-books met opdrachten voor migrantenkinderen in Europa. Tsjechisch, Zweeds, Engels, Italiaans, Grieks en Turks.

Toolbox: Links

Useful links

Handige links

The links below include websites with suggestions for how to stimulate reading in general, as well as websites with information specific to multilingual children and reading in the home language.

 

Hieronder vindt u een aantal websites met suggesties om lezen in het algemeen te stimuleren, en websites met specifieke informatie over meertalige kinderen en het lezen in de thuistaal.

Informational video by a renowned linguist on the topic of bilingual education and heritage language development (English). 

Informatieve video van een bekende taalwetenschapper over tweetalig onderwijs en thuistaal ontwikkeling (Engels).

Tips for Dutch schools for how to include books in the home language of multilingual students during class (Dutch).

 

Tips voor Nederlandse scholen om boeken in de thuistaal van meertalige leerlingen in de lessen te betrekken (Nederlands).

Guide for parents about multilingualism and literacy (English).

Gids voor ouders over meertaligheid en geletterdheid (Engels).

A leading, internationally renowned hub for research into linguistic, psychological, clinical, and educational aspects of literacy and multilingualism (English).

Een toonaangevend en internationaal gerenommeerd centrum voor onderzoek naar taalkundige, psychologische, klinische en educatieve aspecten van geletterdheid en meertaligheid (Engels).

Information for mainstream teachers to support multilingual children in the classroom (Dutch).

Informatie voor leraren in het reguliere onderwijs om meertalige leerlingen te ondersteunen op school (Nederlands).

Information for parents to support their children’s literacy (Dutch).

Informatie voor ouders om de geletterdheid van hun kinderen te ondersteunen (Nederlands).

Tips for parents about reading to their children in the home language (Dutch).

Tips voor ouders die voorlezen aan hun kinderen in de thuistaal (Nederlands).

Tips for and by parents on how to encourage reading (English). 

Tips voor en door ouders over het stimuleren van lezen (Engels).

Tips from parents on how to encourage reading (Dutch).

Tips van ouders over het stimuleren van lezen (Nederlands).

Tips for how to encourage reading (Dutch).

Tips om lezen te stimuleren (Nederlands).

Long list of various reading activities (Dutch).

Grote lijst met verschillende leesactiviteiten (Nederlands).

Reading activities for the classroom (Dutch).

Leesactiviteiten voor tijdens de schoollessen (Nederlands).

Reading activities for parents (English).

Leesactiviteiten voor ouders (Engels).

Activity book for multilingual children to practice reading and writing in their home language. First chapter can be downloaded for free, and the book itself and resource packs can be ordered for a price. The website also includes a blog with motivational tips for reading in the home language (English).

 

Activiteitenboek voor meertalige kinderen om te oefenen met lezen en schrijven in hun thuistaal. Het eerste hoofdstuk kan gratis worden gedownload, het boek zelf en de resource packs kunnen tegen betaling worden besteld. De website bevat ook een blog met motiverende tips voor lezen in de thuistaal (Engels).

bottom of page