top of page
Google Form banner TT!.png

Thuistaal
Toppers!

Leestips door kinderen, voor kinderen

Reading tips by children, for children

Aan de meertalige kinderen van Eindhoven: Welk boek in jouw thuistaal geef je 5 sterren? Waarom denk je dat een ander kind dit boek ook leuk zal vinden?


Met deze wedstrijd voor boekenaanbevelingen wil Heritage Language Education Network aan de inwoners van Eindhoven en daarbuiten laten zien dat meertalige kinderen veel plezier beleven aan het lezen in hun thuistaal! De aanbevelingen die kinderen voor de wedstrijd insturen, zullen na 19 juni 2022 online komen te staan. Op 5 juli worden de vier winnaars bekend gemaakt.

To the multilingual children of Eindhoven: Which book in your home language do you give five stars to? Why do you think another child might enjoy the same book that you enjoyed?


With this book recommendation contest, Heritage Language Education Network wants to show the people of Eindhoven and beyond that multilingual children have fun reading in their home language. The submissions that children enter into the contest will be displayed online after June 19, 2022. On July 5 the four winners will be announced.

TT! web background(1).png
Thuistaal Toppers!: Sponsor

Sponsor

 

Hartelijk dank aan het Holland Expat Center South voor het sponsoren van deze wedstrijd!

Many thanks to the Holland Expat Center South for sponsoring this contest!

logo HExpatCenterS.jpg
Thuistaal Toppers!: Gallery

Galerie

Gallery

We hebben 32 inzendingen ontvangen. Kinderen van 2 tot 12 jaar deden mee. Hartelijk dank aan alle gezinnen/kinderen die de tijd hebben genomen om deel te nemen. In deze galerie vindt u doordachte aanbevelingen van boeken in 15 verschillende talen! Elke aanbeveling is vergezeld van een inspirerend kunstwerk.

We received 32 submissions. Children aged 2 to 12 participated. Thank you to all of the families/children who took time to participate. In this gallery you will find thoughtful recommendations of books in 15 different languages! Each recommendation is accompanied by inspiring artwork.

Thuistaal Toppers!: Pro Gallery
TT! Winners are announced.png

De winnaars zijn bekend!

In the news

A child from the Polish school is featured in a Studio040 news piece about heritage language education and the Thuistaal Toppers! contest.

May 27, 2022

The winners are announced!

Thuistaal Toppers!: Activity Sheet

Activity sheet

Available for Download

Book recommendation activity sheet

We have created a generic version of the ThuistaalToppers! contest sheet, which can be used by teachers as an activity for multilingual children. Download it here!

Instructies
(van 2022 wedstrijd, niet meer van toepassing)

Details
Voorwaarden
Hoe je deel kunt nemen

Thuistaal Toppers!: Instructies NL

Details

 • Inzendingen moeten tussen 9 mei 2022 en 19 juni 2022 via een Google Form-formulier worden verzonden (u moet hiervoor ingelogd zijn op een Google account).

 • De winnaar voor elke leeftijdsgroep zal op 5 juli 2022 op deze website bekend worden gemaakt.

 • Onafhankelijke juryleden, aangesteld door HLE Network, zullen voor elke leeftijdsgroep één inzending selecteren die volgens hen het meest overtuigend is (de aanbeveling zal waarschijnlijk een ander kind overhalen om het boek ook te lezen) en het meest origineel is (de inzending is creatief).

 • De inzending moet in het Nederlands geschreven zijn. (Als de inzending toch in de thuistaal is geschreven, moet een Nederlandse of Engelse vertaling worden meegestuurd).

 • Er is één winnaar per leeftijdscategorie. Alle winnaars zullen een Dagje Uit Cadeaukaart ter waarde van 30 euro ontvangen.

Voorwaarden

 • Per kind wordt slechts één inzending toegelaten.

 • Een kind dat iets instuurt, moet thuis met één of beide ouders een andere taal dan het Nederlands spreken (d.w.z. een moedertaal/thuistaal).

 • Een kind mag alleen meedoen als hij/zij in Eindhoven/Brainport woont. (Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die buiten de regio wonen, maar die wel een moedertaalprogramma in Eindhoven/Brainport volgen).

 • Het is niet noodzakelijk dat een kind die iets instuurt ook een moedertaalprogramma volgt.

 • De door het kind aanbevolen publicatie kan een boek zijn, maar het mag ook een tijdschrift, gedicht, toneelstuk, etc. zijn.

 • De door het kind aanbevolen publicatie hoeft niet beschikbaar te zijn in de openbare bibliotheek.

 • Leeftijdsgroepen zijn:

Peuters: kinderen van 2 en 3 jaar

Kleuters: kinderen in groep 1 en 2

Basisschool onderbouw: kinderen in groep 3, 4 en 5

Basisschool bovenbouw: kinderen in groep 6, 7 en 8

 • Peuters en Kleuters hebben hulp nodig van hun ouders om het blad in te vullen; kinderen in groep 3 en hoger mogen uitsluitend geholpen worden wanneer dat echt noodzakelijk is. Ouders mogen natuurlijk wel helpen met het uitleggen van de instructies.

 • HLE Network behoudt zich het recht om een inzending af te wijzen als er reden is om te vermoeden dat deze niet authentiek is.

 • Een inzending bestaat uit een gescand blad dat door het kind is ingevuld met een tekening en aanbeveling voor een boek. Door een inzending in te sturen, geven het kind en zijn/haar ouders toestemming aan HLE Network om een kopie van het gescande blad op onze website te plaatsen (en eventueel tentoon te stellen in de bibliotheek) en voor onbepaalde tijd te vertonen.

 • De e-mailadressen die via de wedstrijd worden verzameld, zullen worden toegevoegd aan de mailinglijst van HLE Network zodat deelnemers updates over de wedstrijd kunnen ontvangen. Deelnemers kunnen zich indien gewenst na de wedstrijd afmelden voor de mailinglijst.

Hoe je deel kunt nemen

 1. Bedenk welk boek in je thuistaal een ander kind ook graag zou willen lezen!

 2. Download het deelname blad en print deze uit.

 3. Vul de naam van het gekozen boek, de schrijver, jouw naam, groep, etc. in op het deelname blad. Beantwoord de volgende vraag: Waarom raad je dit boek aan voor een ander kind die dezelfde thuistaal spreekt? Herhaal het verhaal niet, maar leg aan een ander kind uit waarom ze het boek ook moeten lezen.

 4. Maak een tekening geïnspireerd op het boek. 

 5. Scan het blad in kleur (of maak er een hele duidelijke foto van). Het bestand moet een jpeg zijn. Het is handig voor ons als jouw leeftijdsgroep en voornaam vermeld staan in de bestandsnaam van je gescande blad.

 6. Beantwoord de vragen in dit Google Form-formulier en upload je gescande blad in het formulier. Indienen is mogelijk tot en met 19 juni.

 7. Vergeet niet 5 juli 2022 in je agenda te noteren want dan worden de winnaars bekend gemaakt!

TT! web background(1).png
Thuistaal Toppers!: Instructons EN

Instructions
(from closed 2022 contest)

Details
Conditions
How to make a submission

Details

 • Submissions must be sent via a Google Form (Google Account sign-in required) between May 9, 2022, and June 19, 2022. 

 • The winner for each age group will be announced on this website on July 5, 2022. 

 • Independent judges appointed by HLE Network will select one submission for each age group that they believe is the most effective (the recommendation is likely to convince another child to read the book) and the most original (the submission is creative).

 • The submission should be written in Dutch. (Should the submission nevertheless be written in the heritage language, a translation into Dutch or English must also be provided.)

 • There will be one winner from each of four age categories. Each winner will receive a 30 Euro Dagje Uit Cadeaukaart.

Conditions

 • Only one submission is permitted per child.

 • A child who makes a submission must speak a language other than Dutch at home with one or both of their parents (i.e., heritage language / home language).

 • A child who makes a submission must live in Eindhoven/Brainport. (Exceptions are made if a child lives outside Eindhoven/Brainport, but attends a heritage language program in Eindhoven/Brainport.)

 • It is not required that a child who makes a submission is also enrolled in a heritage language education program.

 • The publication that the child recommends can be a book, but it can also be a magazine issue, poem, play, etc. 

 • The publication that the child recommends does not have to be available in the public library.

 • Age groups are:

Peuters: children aged 2 and 3

Kleuters: children in Groups 1 and 2

Basisschool onderbouw: children in Group 3, Group 4, and Group 5

Basisschool bovenbouw: children in Group 6, Group 7, and Group 8

 • Peuters and Kleuters will need assistance from their parents to complete the submission; children in Group 3 and above should be assisted only where really necessary. Parents may of course explain the instructions.

 • HLE Network reserves the right to reject a submission if there is reason to believe that it is not genuine.

 • A submission includes a scanned sheet completed by the child with artwork and a book recommendation. By making a submission, the child and their parents give permission to HLE Network to post a copy of the scanned sheet on our website (and potentially in an exhibition at the library), to display to the public for an indefinite period.

 • The email addresses collected via the contest submission will be added to the HLE Network mailing list so that contestants can receive updates about the contest. Contestants can unsubscribe from the mailing list after the contest if they wish.

How to make a submission

 1. Think of a book in your heritage language that you think another child would also like to read! 

 2. Download the submission sheet and print it.

 3. Fill into the submission sheet the name of the book you chose, the author, your name, your group, etc. Answer the question: Why are you recommending this book to another child who speaks the same HL? Do not retell the story, rather, explain to another child why it is worth reading.

 4. Draw a picture inspired by the book.

 5. Scan the sheet in color (or take a very clear picture of it). The file format must be jpeg.  It is helpful for us if you include both your age group category and your first name in the file name of the jpeg.  

 6. Answer the questions in this Google Form and upload your scanned sheet into the form. The deadline for submissions is June 19.

 7. Be sure to mark July 5, 2022, in your calendar because the winners will be announced then!

Google Form banner TT!.png
bottom of page