top of page
  • Writer's pictureHLE Network

Voor reguliere scholen: 5 manieren om de Dag van de Moedertaal te vieren


20 februari, 202321 februari is de Internationale Dag van de Moedertaal van de VN. Dit jaar is de 24e editie met als thema "meertalig onderwijs - een noodzaak om het onderwijs te transformeren". Deze dag is een kans om stil te staan en ons af te vragen: Welke rol speelt de moedertaal in het algemene onderwijs van een kind? En hoe kunnen we inclusieve samenlevingen bevorderen waarin meerdere culturen, talen en wereldbeelden naast elkaar kunnen bestaan?


Dit zijn zeker vragen die belangrijk zijn voor Nederlandse scholen. Met klassen die steeds meer meertalig zijn, verschuiven Nederlandse leerkrachten van een "alleen Nederlands"-mentaliteit naar een meer gastvrije benadering. Elk jaar de Dag van de Moedertaal vieren is een geweldige manier voor reguliere leerkrachten om waardering te tonen voor de diversiteit die meertalige kinderen de school brengen.


Er zijn veel manieren waarop een reguliere leerkracht de Dag van de Moedertaal kan vieren:


1) Kies een datum

Eerst en vooral, voor u beslist hoe u het gaat vieren, moet u uitzoeken wanneer u het gaat vieren. Als u bij een reguliere school in Zuid-Nederland werkt, moet u een andere dag dan 21 februari kiezen om het te vieren, want dit jaar valt de Dag van de Moedertaal op carnavalsdag! De scholen zijn die hele week gesloten. En voor elke school geldt -- als u nu pas kennismaakt met Dag van de Moedertaal en het niet "op tijd" kunt vieren, vier het dan gewoon zodra het kan en zet het alvast in uw agenda voor volgend jaar.

2) Praat over taal

Plan een activiteit met de kinderen die waardering toont voor taaldiversiteit. U kunt bijvoorbeeld een poster in de school ophangen waarop alle talen staan die de kinderen op school spreken. Dit is een heel eenvoudig idee dat ertoe kan bijdragen dat meertalige kinderen zich meer geaccepteerd voelen door de school en meer vertrouwen krijgen in hun identiteitsontwikkeling. Nog een idee is om de kinderen in de klas te vragen of ze naar een moedertaalprogramma gaan, en zo ja, te vertellen wat ze daar leren en welke vrienden ze daar hebben gemaakt. Voor andere ideeën kunt u het boek "SJOES" raadplegen. Het schetst voor leerkrachten in het basisonderwijs twaalf lessen om leerlingen gemeenschappelijke eigenschappen van talen te laten ontdekken door het Nederlands te vergelijken met andere talen die kinderen in de klas spreken.


3) Bevorder het lezen in de thuistaal

Gebruik de Dag van de Moedertaal als een gelegenheid om het lezen in de thuistaal te stimuleren. U kunt een ouder uitnodigen om een boek in een andere taal te komen voorlezen, wat vooral leuk is als u het boek eerst in het Nederlands kunt voorlezen. Op de website van het HLE Network staat een toolbox in het Engels en Nederlands over hoe u lezen in de thuistaal kunt stimuleren, inclusief een boekaanbevelingen-activiteitenblad dat u kunt downloaden. Niet overtuigd dat lezen in een andere taal dan het Nederlands een goed idee is? Hier schetsen we de redenen waarom het een geweldige activiteit is voor kinderen. Weet u niet zeker waar kinderen toegang hebben tot boeken in de thuistaal? Kijk welke talen beschikbaar zijn in de internationale kinderboekencollectie van Bibliotheek Eindhoven, en anders in de toolbox voor een lijst van meertalige digitale bibliotheken.


4) Denk na over het schoolbeleid

Voor schoolleiders: maak van de gelegenheid gebruik om na te denken over de plannen voor professionele ontwikkeling van uw school en het schoolbeleid rond taaldiversiteit. U kunt uw docenten bijvoorbeeld aanmoedigen om cursussen en workshops over meertaligheid te volgen. Als onderdeel van een inclusief schoolbeleid kunt u uw schoolhandboek in andere talen laten vertalen. Voor begeleiding kunt u een van de Taalvriendelijke School-infosessies bijwonen en het outreach-aanbod van HLE Network verkennen.


5) Iets kleins telt ook!

Tot slot is er tegenwoordig (gelukkig!) heel veel informatie beschikbaar over meertaligheid en hoe u meertalige kinderen in uw klas kunt ondersteunen. Voelt u niet overweldigd. Elke kleine stap die u zet is een stap vooruit! Iets simpels dat u kunt doen is een post op sociale media over de Dag van de Moedertaal liken of delen. Of u kunt lid worden van enkele mailinglijsten zoals LOWAN, Nuffic en HLE Network.We hopen dat we u hebben geïnspireerd om van de Internationale Dag van de Moedertaal een jaarlijkse traditie te maken.


Als u dit nieuwsbericht leuk vond en het wilt delen via Facebook of LinkedIn, kunt u dat eenvoudig met een klik doen. 


For mainstream schools: 5 ways to celebrate Mother Language DayFebruary 20, 2023
February 21 is UN International Mother Language Day. This year is the 24th edition with the theme "multilingual education - a necessity to transform education." This day is a chance to stop and ask ourselves: What role does the mother language play in a child’s overall education? And how can we promote inclusive societies that allow multiple cultures, languages, and worldviews to co-exist?


These are certainly questions that are important for Dutch schools. With classrooms that are increasingly multilingual, Dutch mainstream school teachers are shifting from a “Dutch-only” mentality, to a more welcoming approach. Making sure to celebrate Mother Language Day each year is a great way for mainstream teachers to show appreciation for the diversity that the multilingual children bring to the school.


There are many ways that mainstream teachers can celebrate Mother Language Day:


1) Pick a date

First and foremost, before deciding how you will celebrate, figure out when you will celebrate. If you are a Dutch mainstream school in the south of the Netherlands, you will have to pick a day other than February 21 to celebrate it because this year Mother Language Day falls on Carnival Day! Schools are closed all that week. And for any school -- if you are only learning about Mother Language Day now and cannot celebrate it “on time,” simply celebrate as soon as you can and be sure to put it in your calendar for next year.


2) Talk about language

Plan an activity with the children that shows appreciation for linguistic diversity. For example, you can hang a poster in the school that shows all of the languages spoken by the children in the school. This is a very simple idea that can help make multilingual children feel more accepted by the school and more confident in their identity development. Another idea is to ask the children in the class if they attend a heritage language program, and if so, to tell about what they learn there and who their friends are from that program. For other ideas, check out the “SJOES” book. It outlines for primary school teachers twelve lessons to help students discover shared properties of languages by comparing Dutch with other languages spoken by children in the class.


3) Promote reading in the home language

Use Mother Language Day as an opportunity to stimulate reading in the home language. You can invite a parent to come read a book aloud in another language, which is especially nice when you are able to first read the book in Dutch. On the HLE Network website, there is a toolbox in English and Dutch about how to stimulate reading in the home language, including a book recommendation activity sheet for download. Not convinced that reading in another language besides Dutch is a good idea? Here we outline the reasons why it is a great activity for children. Not sure where children can access books in the home language? See which languages are available at Eindhoven Library’s International Children’s Book Collection, otherwise see the toolbox for a list of multilingual digital libraries.


4) Reflect on school policy

For school leaders, take the opportunity to reflect on your school’s professional development plans and school policies surrounding linguistic diversity. For example, you can encourage your teachers to follow courses and workshops about multilingualism. As a part of an inclusive school policy, you can translate your school handbook into other languages. For guidance, you can attend one of the Language Friendly School info sessions and explore HLE Network’s outreach offer.


5) Something small counts, too!

Finally, there is (luckily!) nowadays loads of information out there about multilingualism and how to support multilingual children in your classroom. Do not feel overwhelmed. Any small step you take is a step forward! A simple thing you can do is like or share a social media post about Mother Language Day. Or you can join a few mailing lists like LOWAN, Nuffic, and HLE Network.We hope that we have helped inspire you to make celebrating International Mother Language Day an annual tradition.


If you liked this news post and would like to share it via Facebook or LinkedIn, you can do so easily with a click.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page