top of page
  • Writer's pictureGisi Cannizzaro

Discover Stichting Supportpunt's services in Eindhoven

January 18, 2020NEDERLANDSE VERSIE HIERONDER


Interview with Yardena Raatgever and Arjen Buit from Stichting Supportpunt in Eindhoven


​At our Meetup in September 2019, the organizers and teachers of several heritage language programs in Eindhoven came together to catch up and share experiences. One tip that was shared that evening was to make sure that our network of home language schools in Eindhoven are informed about the services of Stichting Supportpunt

Supportpunt has been working exclusively for stichtingen and verenigingen in Eindhoven for more than ten years. The team performs work and provides advice in the areas of management and organization, financial administration, communication, personnel, and legal affairs.


This type of support is certainly interesting for heritage language schools in Eindhoven, since many are in the form of stichtingen (or verenigingen) or are planning to take the step to become a stichting or vereniging in the future. That is why we contacted them to find out more. We asked questions to Yardena Raatgever (Communications Advisor) and Arjen Buit (Director).

What is Supportpunt and what is its goal?

Supportpunt (started in 2008) can be considered to be the support service for those who manage and organize in Eindhoven. We offer managers and business leaders practical support and tools in the areas of management, personnel, communication and accounting. In this way we not only increase the quality and professionalism of Eindhoven stichtingen and verenigingen, but also the self-reliance. At Supportpunt, we believe that is important.


Who works at Supportpunt?

A fixed team of professionals works at Supportpunt. In addition, Supportpunt offers special entry positions; within a year and a half we can offer someone guidance the field's basics, so that they are prepared to make a successful next step.


What can you tell us about your services? Supportpunt offers managers and business leaders practical support and tools in the areas of management, personnel, communication, and accounting. For example, stichtingen and verenigingen can have us do their bookkeeping, prepare financial statements, build a new website, or develop a house style. You can even write your own policy plan with our support. You can also contact Supportpunt for advice in these areas. For example about the structure of the administration, entering into personnel contracts, or the use of promotional means, as well as issues about professionalization and increasing effectiveness. If you encounter problems in the administrative organization or management of your stichting or vereniging and you are looking for expert and reliable advice, you can also contact us.

In addition, Supportpunt thinks together with you and supports you in all common HRM (Human Resource Management) and personnel matters. Thanks to years of experience, we know what is important for stichtingen and verenigingen when it comes to personnel matters.

Heritage language schools are often in the form of a stichting. If such a school wanted support from Supportpunt, how does that work in practice?

Supportpunt works for stichtingen that are recognized by the municipality of Eindhoven. Once we have confirmed this, we always start with a no-obligation introductory meeting so that we can make a proper assessment of your wishes and needs. If you are interested, we make a quote so that you can discuss it with the rest of your board. We then make an appointment for an intake interview and we start working with the resources or advice process that we discussed together.


What kind of information can you give to heritage language schools that are considering becoming a stichting?

We can have a conversation in which we go through the steps involved in setting up a stichting, but we also look carefully at whether it makes sense to set up a stichting. Sometimes the organizational form "stichting" does not fit the organization and we look for an appropriate alternative.

What are the benefits of a stichting in general?

A stichting is an entity through which various matters are better arranged. Continuity can be better guaranteed. The division of roles between the founders can also be better organized in the form of a stichting.

In your experience, which challenges are most frequently mentioned by stichtingen in Eindhoven? Which form of support that you offer is most appreciated?

A stichting is a business and there are also legal obligations. Because the daily activities often demand the most time from the founders, the business obligations are often forgotten or insufficiently carried out. We support and actively inform users of the Portal on these points through user meetings or general information meetings.

If a heritage language school wants their stichting to be strong / healthy, what is your general advice?

Make sure there is a strong action plan that is clear to everyone, so that volunteers will actively be committed to the common goal. In particular, it is important to stimulate and appreciate each other so that positive energy creates a collective vitality.

Do you also have information about verenigingen?

Certainly, the same applies to a vereniging as to a stichting. There are also a lot of similarities when opting for either a stichting or a vereniging.


What do the services of Supportpunt cost?

Our hourly rate is € 15.00. Some products also have fixed prices. For example, a template website costs €225.00 and designing a logo costs €80.00. All prices exclude BTW (VAT).

If the organizers of a heritage language school speak better English than Dutch, is that a problem for Supportpunt?

No, English is no problem!

What is the best way for those interested to contact you?

This can best be done via email: info@supportpunt.nl or via our website www.supportpunt.nl.
Ontdek de diensten van Stichting Supportpunt in Eindhoven


18 januari 2020Gesprek met Yardena Raatgever en Arjen Buit van Stichting Supportpunt in Eindhoven

Bij de HLSE Meetup in september zijn de organisatoren en leerkrachten van diverse thuistaalscholen in Eindhoven samengekomen om bij te kletsen en ervaringen te delen. Eén tip die werd gedeeld die avond was om ons netwerk van thuistaalscholen in Eindhoven te informeren over de diensten van Stichting Supportpunt. Al ruim tien jaar werkt Supportpunt namelijk uitsluitend voor stichtingen en verenigingen in Eindhoven. Het team voert werk uit en geeft advies op het gebied van bestuur en organisatie, financiële administratie, communicatie, personeel en juridische zaken. Ondersteuning op dit gebied is zeker interessant voor thuistaalscholen in Eindhoven, aangezien velen in de vorm van stichtingen (of verenigingen) zijn of van plan zijn om in de toekomst misschien de stap te nemen om stichting of vereniging te worden. Daarom hebben wij contact met hen opgenomen om meer te weten te komen. Wij hebben vragen gesteld aan Yardena Raatgever (Adviseur Communicatie) en Arjen Buit (Directeur). Wat is Supportpunt en wat is jullie doel? Supportpunt (gestart in 2008) is te zien als de ondersteunende dienst voor besturend en organiserend Eindhoven. We bieden bestuurders en zakelijk leiders praktische ondersteuning en hulpmiddelen op het gebied van bestuurszaken, personeel, communicatie en boekhouding. Zo vergroten we niet alleen de kwaliteit en professionaliteit van Eindhovense stichtingen en verenigingen, maar ook de zelfredzaamheid. Dat vinden we bij Supportpunt belangrijk. Wie werkt bij Supportpunt? Bij Supportpunt werkt een vast team van professionals. Daarnaast biedt Supportpunt speciale startfuncties aan; in anderhalf jaar tijd begeleiden we iemand bij de basis van het vakgebied, zodat diegene een succesvolle vervolgstap kan maken. Wat kunt u vertellen over jullie diensten? Supportpunt biedt bestuurders en zakelijk leiders praktische ondersteuning en hulpmiddelen op het gebied van bestuurszaken, personeel, communicatie en boekhouding. Zo kunnen stichtingen en verenigingen door ons bijvoorbeeld hun boekhouding laten doen, een jaarrekening op laten stellen, een nieuwe website laten bouwen of een huisstijl laten ontwikkelen. Je kunt zelfs met ondersteuning van ons je eigen beleidsplan schrijven. Ook voor advies op deze gebieden kun je terecht bij Supportpunt. Bijvoorbeeld over de inrichting van de administratie, het aangaan van personeelsovereenkomsten of de inzet van promotiemiddelen, evenals vraagstukken over professionalisering en het verhogen van effectiviteit. Ondervind je problemen in de bestuurlijke organisatie of bedrijfsvoering van je stichting of vereniging en zoek je deskundig en betrouwbaar advies dan kun je ook bij ons terecht. Hiernaast denkt Supportpunt met je mee en ondersteunt je bij alle voorkomende HRM- en personele zaken. Dankzij jarenlange ervaring weten wij wat belangrijk is voor stichtingen en verenigingen als het gaat om personeelszaken. Thuistaalscholen zijn vaak in de vorm van een stichting. Als zo'n school ondersteuning van Supportpunt zouden willen, hoe gaat dat dan in de praktijk? Supportpunt werkt voor stichtingen die erkend worden door gemeente Eindhoven. Na deze toestemming beginnen we altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek zodat we een goede inschatting kunnen maken van jouw wensen en behoeften. Bij interesse maken we een offerte zodat je deze met de rest van je bestuur kunt doorspreken. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek en gaan we aan de slag met de middelen of het adviestraject dat we samen besproken hebben. Wat voor informatie kunt u geven aan thuistaalscholen die overwegen om een stichting te worden? In een gesprek lopen we samen de stappen door die er komen kijken bij het oprichten van een stichting, maar we kijken ook goed of het zinvol is om een stichting op te richten. Soms past de organisatievorm ‘stichting’ niet bij de organisatie en gaan we op zoek naar een goed alternatief. Wat zijn over het algemeen de voordelen van een stichting? Een stichting is een onderneming waardoor diverse zaken beter geregeld zijn. Continuïteit kan beter gewaarborgd worden. Ook de onderlinge rolverdeling tussen de betrokken initiatiefnemers is beter te organiseren in de vorm van een stichting. In uw ervaring, welke struikelpunten worden het vaakst genoemd door stichtingen in Eindhoven? Welke vorm van ondersteuning door jullie wordt het meest gewaardeerd? Een stichting is een onderneming en hieraan zitten ook wettelijke verplichtingen. Omdat de dagelijkse activiteiten vaak de meeste tijd vragen van de initiatiefnemers worden de zakelijke verplichtingen veelal vergeten of onvoldoende geborgd. Hier ondersteunen we bij en wijzen gebruikers van de Portal actief op deze punten door middel van gebruikersbijeenkomsten of informatiebijeenkomsten. Als een thuistaalschool wil dat hun stichting sterk/gezond is, wat is dan uw algemeen advies? Zorg voor een sterk actieplan wat voor iedereen duidelijk is, waardoor vrijwilligers zich actief gaan inzetten voor het gezamenlijke doel. Denk vooral aan het stimuleren en waarderen van elkaar zodat met positieve energie een gezamenlijk veerkracht ontstaat. Heeft u ook informatie over verenigingen? Jazeker, voor een vereniging geldt veelal hetzelfde als voor een stichting. De keuze voor een stichting of vereniging ligt ook heel dicht bij elkaar. Welke kosten zijn verbonden aan de diensten van Supportpunt? Onze uren kosten €15,00 per uur. Verder hebben sommige producten vaste prijzen. Zo kost een template website €225,00 en het ontwerpen van een logo € 80,00. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Als de organisatoren van een thuistaalschool beter Engels spreken dan Nederlands, is dat een probleem voor Supportpunt? Nee, communicatie in het Engels is gewoon mogelijk! Hoe kunnen geïnteresseerden het best contact opnemen? Dit kan het beste via email: info@supportpunt.nl of via onze website www.supportpunt.nl.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page